พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัษฎายุทธ จันทร์ไทย  เลขที่สมัคร 631311043  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน