พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายคณินณัฐธ์ ฟองอ่อน  เลขที่สมัคร 631311042  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน