พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอภิชัย บุญมี  เลขที่สมัคร 631311039  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน