พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปฏิภาณ ช่วยรักษา  เลขที่สมัคร 631311033  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน