พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวัชรพงษ์ ขันธุรา  เลขที่สมัคร 631311031  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน