พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพัทธดนย์ ลามคำ  เลขที่สมัคร 631311030  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน