พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายประกาศิต สารภาพ  เลขที่สมัคร 631311019  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน