พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสุรพงษ์ พรมปากดี  เลขที่สมัคร 631311016  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน