พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปณัดดา เรือริรักษ์  เลขที่สมัคร 631311004  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน