พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธีรศักดิ์ นุพพล  เลขที่สมัคร 631310995  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน