พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววราภรณ์ ใครอุบล  เลขที่สมัคร 631310993  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน