พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวภิริยาพร คำทะเนตร  เลขที่สมัคร 631310991  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน