พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวบงกชกร ปิตะพรหม  เลขที่สมัคร 631310990  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน