พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชรินรัตน์ ทองอินที  เลขที่สมัคร 631310979  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน