พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภัทรพงษ์ ซึมเมฆ  เลขที่สมัคร 631310972  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน