พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธนศักดิ์ หารคำอุ้ย  เลขที่สมัคร 631310965  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน