พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลี้  เลขที่สมัคร 631310959  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน