พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวทัญญู วงศ์ถามาตย์  เลขที่สมัคร 631310955  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน