พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายคมสันต์ ผาสุข  เลขที่สมัคร 631310943  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน