พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพงศกร ใจกว้าง  เลขที่สมัคร 631310942  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน