พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุชัญญา บุราย  เลขที่สมัคร 631310934  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน