พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธีรภัทร ยนสิงห์  เลขที่สมัคร 631310932  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน