พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวณภัคมน นรสาร  เลขที่สมัคร 631310926  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน