พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจันทร์จิรา สิงนิสัย  เลขที่สมัคร 631310921  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน