พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอชิรญาณ์ ศรีใสย์  เลขที่สมัคร 631310920  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน