พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวณัฐริกา สาพรเจริญ  เลขที่สมัคร 631310908  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน