พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนริณี บุญเรืองจักร  เลขที่สมัคร 631310906  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน