พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววาสิฎฐี อินวาริช  เลขที่สมัคร 631310890  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน