พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรัชนีกร เคล้าดี  เลขที่สมัคร 631310881  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน