พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภราวุฒ แสนสุข  เลขที่สมัคร 631310875  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน