พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอำพันธ์ยุทธ เหนือโพธิ์ทอง  เลขที่สมัคร 631310873  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน