พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสาริณี เทียวไทย  เลขที่สมัคร 631310872  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน