พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอาริยา ผุสิงห์  เลขที่สมัคร 631310859  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน