พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐเกียรติ เหลือศิริ  เลขที่สมัคร 631310855  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน