พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชัยชนะ พันธ์ผูก  เลขที่สมัคร 631310852  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน