พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเพ็ญพิชชา โกสิงห์  เลขที่สมัคร 631310850  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน