พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวลักษณาพร ผ่านสุวรรณ  เลขที่สมัคร 631310839  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน