พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนัฐยา อนุญาหงษ์  เลขที่สมัคร 631310826  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน