พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเกียรติศักดิ์ เพ็งสว่าง  เลขที่สมัคร 631310822  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน