พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกิตติญา คำงาม  เลขที่สมัคร 631310821  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน