พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภัทรพล แก้วนามไชย  เลขที่สมัคร 631310817  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน