พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศศิตา เอาะน้อย  เลขที่สมัคร 631310814  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน