พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศุภกิตติ์ พหลทัพ  เลขที่สมัคร 631310813  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน