พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศนิตา นนธิบุตร  เลขที่สมัคร 631310812  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน