พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนันทวรรณ์ แก้วศรี  เลขที่สมัคร 631310803  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน