พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจิรนันท์ สิงห์คำ  เลขที่สมัคร 631310792  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน