พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธีรภัทร อุบาลี  เลขที่สมัคร 631310786  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน