พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเจริญชัย ประกิ่ง  เลขที่สมัคร 631310777  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน