พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศศิวิมล พันจำรูญ  เลขที่สมัคร 631310765  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน