พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพงศกร เข็มทอง  เลขที่สมัคร 631310763  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน